Smluvní podmínky služby BeeScale

Smluvní podmínky

 • 1. Definice pojmů
 • 1.1. Poskytovatel služeb je OldanyGroup s.r.o., Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 27479188 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prazem, oddíl C, vložka 117646
 • 1.2. Uživatel je každý, kdo provede registraci na webu http://beescale.com a odsouhlasí tyto smluvní podmínky (dále jen SP).
 • 1.3. Aplikace je rozhraní pro práci se systémem Poskytovatele dostupná na adrese http://beescale.com.
 • 1.4. Virtuální server (dále jen VM) je kontejner obsahují konfiguraci výpočetních prostředků, které lze využít při jeho běhu v prostředí Poskytovatele.
 • 2. Obecná ustanovení
 • 2.1. Pokud není stanoveno jinak v těchto SP, řídí se vztah Poskytovatele a Uživatele platnými zákony ČR. Stejně tak, pokud není definováno jinak, musí se Poskytovatel i Uživatel řídit platnými zákony a nařízeními ČR.
 • 2.2. Tyto SP vstupují v platnost datem uvedeném na jejich konci (Platnost od: ).
 • 2.3. Změnu SP oznámí současným Uživatelům Poskytovatel nejméně 30 dnů předem. Uživateli, který nebude souhlasit se změnou SP, bude zablokována možnost dobíjení kreditu a služba bude poskytována dle původních SP až do vyčerpání kreditu.
 • 3. Služba
 • 3.1. Provozovatel poskytuje Uživateli službu pronájmu výpočetních prostředků k provozu virtuálních serverů na infrastruktuře Poskytovatele, případně další služby, které Uživatel objednává prostřednictvím Aplikace.
 • 3.2. Uživatel si sám vytváří a spravuje VM v Aplikaci.
 • 3.3. Služba je zpoplatněna dle platného ceníku, který je uveden v Aplikaci.
 • 4. Kredit
 • 4.1. Všechny služby jsou hrazeny z předplaceného kreditu Uživatele.
 • 4.2. Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat služby i při poklesu kreditu do záporu. Uživatel se zavazuje, že i v případě ukončení používání služby, doplatí Poskytovateli přečerpaný kredit v plné výši.
 • 4.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb Uživateli, kterému klesl kredit do záporu.
 • 4.4. Minimální výše dobíjené částky kreditu je 100 Kč. Pokud uživatel dobije kredit částkou menší než 100 Kč vyhrazuje si Poskytovatel právo udělit Uživateli pokutu ve výši 100 kreditních jednotek za každé takové dobití. Uživatel je povinen i v takovém případě doplatit případný přečerpaný kredit, viz. bod 3.2.
 • 4.5. Kredit není možné vyplatit. Dobitý kredit musí být vyčerpán za služby Poskytovatele.
 • 4.6. Poskytovatel umožňuje převedení kreditu na jiného uživatele, který se nenachází ve zkušebním provozu.
 • 5. Zkušební provoz
 • 5.1. Poskytovatel umožní uživateli po registraci zkušební provoz formou přidělení volného kreditu k provozu VM.
 • 5.2. Ve zkušebním provozu negarantuje Poskytovatel uživateli dostupnost služby, neposkytuje uživateli telefonickou ani emailovou technickou podporu.
 • 5.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkušební provoz Uživateli kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a bez nároku na jeho pokračování.
 • 5.4. Pokud uživatel během zkušebního provozu přečerpá kredit a rozhodne se služby nadále nevyužívat, není povinen doplatit Poskytovateli přečerpaný kredit.
 • 5.5. Za zkušební provoz se považuje doba až do prvního dobití kreditu uživatelem.
 • 5.6. Kredit ze zkušebního provozu nelze převádět.
 • 6. Garance dostupnosti (SLA), odstávky
 • 6.1. Poskytovatel garantuje uživateli dostupnost služby 99,6%.
 • 6.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstávky služeb z důvodu údržby technologického zařízení.
 • 6.3. Poskytovatel je povinen uživatele informovat předem o plánovaných odstávkách a to vždy nejméně 24hod. předem.
 • 6.4. Poskytovatel neručí za výpadky služeb způsobené vyšší mocí nebo třetí stranou, případně pokud výpadek vznikne nezaviněním ze strany Poskytovatele.
 • 6.5. Poskytovatel ručí uživateli za náhradu škody max. do výše poplatků uhrazených Uživatelem za služby za poslední 3 měsíce jejich provozu.
 • 7. Ceny
 • 7.1. Ceny za služby se řídí platným ceníkem, který je umístěn v Aplikaci.
 • 7.2. Změnu ceníku oznámí Poskytovatel Uživateli nejméně 30 dnů předem.
 • 8. Další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele
 • 8.1. Poskytovatel má právo omezit nebo ukončit poskytování služeb v případě, že je Uživatel používá v rozporu s platnými zákony, těmito SP nebo pokyny Poskytovatele.
 • 8.2. Uživatel nesmí záměrně nadměrně zatěžovat systémy Poskytovatele a to ani pro účely testování maximálního výkonu jeho VM.
 • 8.3. Uživatel nese plnou zodpovědnost za data umístěná ve VM, který provozuje.
 • 8.4. Poskytovatel je povinen zabezpečit své systémy proti zneužití a aktivně zamezovat případným pokusům o zneužití jeho infrastruktury.
 • 8.5. Uživatel, který svým jednáním způsobu škodu Poskytovateli nebo jiným Uživatelům služby je povinen provést náhradu této škody v rozsahu dle dohody mezi ním a poškozenými nebo v rozsahu jež určí soud.
 • 8.6. Uživateli jemuž bude ukončeno poskytování služeb dle bodu 8.1. nemá právo na vrácení kreditu a tento kredit bude použit jako smluvní pokuta za porušení těchto SP.
 • 8.7. Poskytovatel neručí za data uložená Uživatelem ve VM, ani za jejich poškození či ztrátu i přesto, že by k tomu došlo vinou Poskytovatele.

Platnost od: 2.7.2012